Artykuły

Dla osób prowadzących rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi MBS Bank oferuje możliwość realizacji przekazów w złotych lub w walutach wymienialnych.

 

Przelewy za granicę i z zagranicy - zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie osób fizycznych, oraz klientów instytucjonalnych posiadających w naszym Banku rachunek walutowy lub złotowy jak również dla klientów nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym jak to ma miejsce przy przekazach internetowych

 

Przelewy, zarówno za granicę jak i z zagranicy, mogą być realizowane w formie:

 • przelewu SEPA,
 • przelewu regulowanego,
 • polecenia wypłaty.

 

Przelew regulowany – to polecenie przelewu albo wypłata gotówkowa dokonywana przez Klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta banku krajowego jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów. Przelew regulowany może być wysłany po spełnieniu następujących warunków:

 • waluta transakcji – EUR
 • kwota transakcji mniejsza lub równa 50.000,00 EUR
 • prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN, poprzedzony kodem kraju w którym jest prowadzony oraz prawidłowy adres BIC/SWIFT banku do którego przekaz jest kierowany;
 • koszty przelewu są dzielone co oznacza, że prowizje i opłaty Banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca przekazu a koszty banku beneficjenta pokrywa beneficjent

 

Przelew SEPA – jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA i spełniające następujące warunki:

 • waluta transakcji – EUR
 • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, oraz prawidłowy adres BIC/SWIFT banku do którego przekaz jest kierowany
 • koszty przelewu są dzielone co oznacza, że prowizje i opłaty Banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca przekazu a koszty banku beneficjenta pokrywa beneficjent
 • bank nadawcy i odbiorcy są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT.

 

Polecenie wypłaty – w przypadku kiedy przekaz nie spełnienia wymogów przelewu regulowanego i przelewu SEPA bank wysyła zlecenie klienta w formie polecenia wypłaty, co oznacza, że klient może przekazać za granice również waluty inne niż EUR, może również wystąpić różna opcja kosztów pokrywanych przez zleceniodawcę i beneficjenta.

 

Zlecenia płatnicze na kwoty do 1.000,00 USD lub 1.000,00 EUR włącznie przekazywane są z datą waluty dziś tj. w tym samym dniu bez żadnych dodatkowych opłat.
Realizujemy również przekazy na wyższe kwoty i w innych walutach w trybie przyspieszonym za dodatkową opłatą z wyjątkiem przelewów SEPA, które są przekazywane z datą waluty SPOT co oznacza , że uznanie rachunku beneficjenta następuje w terminie do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia przez Bank Spółdzielczy zlecenia przelewu SEPA.(nie ma możliwości realizacji SEPA w trybie przyspieszonym)

 

 

Dodatkowo MBS Bank oferuje, dla klientów nie posiadających rachunków bankowych, możliwość skorzystania z Przekazu internetowego.

 

Przekazy internetowe – są to środki które mogą wpływać z zagranicy w formie depesz z firm zlecających za pośrednictwem Banku BPS S.A z którymi Bank realizuje współpracę w tym zakresie bez żadnych ograniczeń dewizowych, na rzecz rezydentów i nierezydentów będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o ile jednostka posiada zdolność prawną bądź osobą fizyczną prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoba będąca przedsiębiorcą. Środki mogą być skierowane do wypłaty w kasie lub na rachunek odbiorcy.

Po odbiór przekazu internetowego skierowanego do realizacji w Banku odbiorca zgłasza się z ważnym dokumentem tożsamości lub dokumentem potwierdzającym tożsamość, numerem ID przekazu oraz hasłem nadanym przez zleceniodawcę Przekazu Internetowego.
Wypłata środków następuje w walucie USD, EUR i PLN. Odbiorca nie ponosi opłat z tytułu realizacji Przekazów Internetowych oraz związanych z nimi reklamacji i zwrotów.

 

 
bfg logoLogo ZBP 01     logo KIR RBGlogo kzbs napis
Free business joomla templates