W dniu 7 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, na którym podsumowano działalność Banku za 2017 rok oraz  dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję.

W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich Delegaci  – 26 osób oraz zaproszeni Goście, a wśród nich:   – Prezes  Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Mieczysław Grodzki, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pani Krystyna Majerczyk Żabówka, Prezes SSOZ BPS Pan Sławomir Czopur oraz Burmistrzowie miast  i Wójtowie gmin z terenu działania MBS Banku.

W 2017r. Bank osiągnął sumę bilansową w wysokości 458.114  tys. zł, która była wyższa o  4,12 %, od stanu na koniec 2016 r. Fundusze własne wyniosły  32.218 tys. zł.. Zysk netto Banku wyniósł  2.049 tys., a łączny współczynnik kapitałowy wyniósł  14,16%. 

Zebranie przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania: Zarządu,  Rady Nadzorczej,  sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku. Zebranie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2017 rok dla Członków Banku w wysokości 3,7%. 

Przedstawiciele, po wysłuchaniu sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości  dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022 w składzie :

Jadwiga Bojanowska

Piotr Bronikowski

Ryszard Fijołek

Hanna Kręźlewicz

Bogdan Królak

Barbara Szczepaniec

Andrzej Radzikowski

Rada Nadzorcza i Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach składają serdeczne podziękowania Delegatom za udział w Zebraniu. Wszystkim udziałowcom oraz Klientom Banku dziękujemy za zaufanie i wsparcie, bez których osiągnięcie tak dobrych wyników Banku nie byłoby możliwe.

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut