Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, na podstawie § 37ust. 6 i 7 Statutu Banku oraz na podstawie art.2 b ust.3, ust.4 i ust.5 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się  i bankach zrzeszających( Dz.U. z 2020 r. poz.449), zwołuje Zebrania Grup Członkowskich.

Zebrania odbędą się w siedzibie Centrali Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, Łomianki, ul. Szpitalna 8, sala konferencyjna I piętro, z ograniczeniem udziału do 2 (dwóch) osób uczestniczących w posiedzeniu bezpośrednio (Przewodniczącego i Sekretarza), przy zdalnym uczestnictwie pozostałych osób.x

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich

25 maja 2020 roku, godz. 15:00

Zebranie Grupy Członkowskiej Banku, Grupa I, obejmującej Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, miasta Warszawy oraz na obszarze Polski, z wyłączeniem powiatu płońskiego i nowodworskiego.

26 maja 2020 roku, godz. 15:00

Zebranie Grupy Członkowskiej Banku, Grupa II, obejmującej Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu nowodworskiego.

26 maja 2020 roku, godz. 15:00

Zebranie Grupy Członkowskiej Banku, Grupa III, obejmującej Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu płońskiego.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok w tym z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej .
 6. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie zgłoszonych wniosków i opinii w w/w sprawach.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie Zebrania.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej!

 x   W przypadku gdy ustawowe przepisy prawa lub komunikaty rządowe dopuszczą taką możliwość, przewiduje się obecność osobistą Członków Grupy w Zebraniu, w liczbie nie większej niż określona w tych przepisach, komunikatach - informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami i dokumentami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

 1. Aneks nr 1 do Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 4. Wykaz spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut